Institutional Economic Theory: the Scientific and Theoretical Preconditions of Origin (German Historical School)

  • Olena Strishenez Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Sergej Galyant Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: economic theory, economic thought, institutional economic theory, German historical school, direction of economic thought, historical method of research

Abstract

The article deals with the scientific achievements of the scholars of the German historical school of classical political economy, which positively influenced the further development of economic science and, in particular, the institutional economic theory.
On the basis of studying the works of scientists it was established that the borrowing by the founders of the named theory of the necessity of considering economic, legal and social relations in unity, addressing the problems of morality, culture, the spirit of society, use, in the analysis of economic life, the state of development of socio-cultural environment, deepened the process of studying noneconomic factors of economic activity.
The use of systematic in the study of the economy increased the number of tools in the process of scientific research, contributed to the dissemination of historical method of research, as well as the introduction of an interdisciplinary approach.

References

Bartenev, S. A. (1996). Ekonomic heskiye teorii I shkoly (istoriya is ov remennost'). Kurslektsiy [Economic Theories and Schools (History and Modernity). Course of lectures]. M : Nauka [in Russian].

Blaug M. Ekonomic heskayamysl' v retrospektive. Perevod s ang. O. V. Bukleshinovai dr. 4-ye izd. [Economic thought in retrospect. Translation from Eng. OV Bukleshinova and others 4 th ed.]. M : Akad. narod. khoz-vapripravitel'stve RF [in Russian].

Bouaye R., Bruso E., Kaye A. at al. (2008). K sozdaniyu institutsional'no ypoliticheskoy ekonomii. Perevod s ang. [Toward the creation of institutional political economy. Translation from Eng.]. Economic Sociology, 9, 3, 20–29 [in Russian].

Veber, M. (1990). Izbrannyye proizvedeniya. Perevod s nem. [Selected works. TranslationfromGerman.]. M : Progress [in Russian].

Vitte, S. YU. (1992). Natsional'naya ekonomika I Fridrikh List. [National Economy and Friedrich List]. Voprosyekonomiki - Questions of Economics, 2, 148–154 [in Russian].

Hayday, T. V. (2013). Evolyutsiya metodolohichnykh zasad paradyhmy instytutsionalizmu : avtoreferatdys. nazdobuttyanauk. stupenyadoktoraekonom. nauk. Spets. 08.00.01 – Ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky. [Evolution of methodological foundations of the paradigm of institutionalism : dissertation diss. for obtaining sciences. doctor's degree economist. sciences Special 08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought]. Kiev. nats un-them them T. G. Shevchenko, 43 [in Ukrainian].

Hayday, T. V. (2006). Henezys doslidzhennya instytutsiy v ekonomichniy teoriyi [Genesis of Investigation of Institutions in Economic Theory] Visnyk. Seriya :ekonomika – Visnyk. Series : Economics, Kiev. nats Un-t them. T. G. Shevchenko, 89, 6–10 [in Ukrainian].

Gil'debrand, V. (1860). Politekonomiya nastoyashchego I budushchego. Perevod s nem. [Political economy of the present and the future. Translation from German]. St. Petersburg, 283 [in Russian].

Ekonomichna entsyklopediya. (2000). U 3-kh t. T. 1. Redak. koleh. S. V. Mochernyy, O. A. Ustenko ta in. [Economic Encyclopedia. In 3 t. T. 1. Editor. colleagues SV Mocherny, OA Ustenko and others]. K : AcademicCenter ; Ternopil : ViewofTANG, 864 [in Ukrainian].

Eggertson, T. (2001). Ekonomicheskoye povedeniyei instituty. Perevod s ang. [Economic behavior and institutions. Translation from Eng.]. M : Delo [in Russian].

Istoriya ekonomichnykh uchen. Pidruchnyk. Zaredak. prof., chlen-kor. NAN Ukrayiny V. D. Bazylevycha. [History of economic studies. Textbook. Edited by Prof., Corresponding Member National Academy of Sciences of Ukraine V.D. Bazylevych]. K : Knowledge. (2004). 1300 [in Russian].

Inshakov O. V., Frolov D. P. (2002). Institutsionalizm v rossiyskoy ekonomichesko ymysli [nstitutionalism in Russian economic thought]. Volgograd : Publishing house Volgograd. state. University. 220 [in Russian]. 13. Kondrat'yev, N. D. (1993). Izbrannyye sochineniya. [Selectedworks]. M : Ekonomika.235 [in Russian].

List, F. (1995). Natsional'naya sistema politicheskoy ekonomii [National system of political economy]. 25 klyuche vykhknigpo ekonomike – 25 key books on economics. 40–123 [in Russian].

Lisovytskyy, V. M. (2004). Istoriya ekonomichnykh vchen. Navchan. posibnyk [History of economic doctrines. Educational manua]. K : Center educational. literature, 220.

Mazurok, P. P. (2004). Istoriya ekonomichnykh uchen. Navchalіn. Posibnyk [History of economic studies. Educationalmanual]. K: Znannya.477 [in Ukrainian].

Mykhnenko, A. M. ta in. (2011). Instytutsionalizatsiya suspilnoho rozvytku. Navchaln. posib. [Institutionalization of social development. Educational manual] K : Vyd-voNats. akad. derzh. upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. 292 [in Ukrainian].

Moskovskiy, A. I. (2002). O predmete I metode sovremennoy ekonomicheskoy nauki [On the subject and method of modern economics]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya : ekonomika. - Bulletin of Moscow University. Series : the economy, 3, 28–36 [in Russian].

Negishi, T. (1995). Istoriya ekonomicheskoy teorii. Perevod s ang. [History of economic theory. Translation from Eng.]. M : AO «Aspektpress». 235 [in Russian].

Nykolyuk, O. M. (2013). Instytutsionalna ekonomika : klyuchovi polozhennya ta osnovni ponyattya [Institutional Economics : Key Terms and Basic Concepts]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom. Mizhnarod. nauk.-vyrobnychyyzhurnal. – Economy and management of national economy. International science-production magazine, 5 (22), 42–50 [in Ukrainian].
Published
2018-04-02