Theory, Mechanism of Realization and Modern Tendencies

  • Vira Lishchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Mykhailo Lishchuk Lutsk National Technical University
  • Alla Moskovchuk Lutsk National Technical University
Keywords: natural monopoly, principles and regulation methods, demonopolization, energy sector, regulatory changes

Abstract

The article generalizes the main methods and tools of the modern world policy of natural monopolies regulation. The essence, causes of appearance and sphere of activity of natural monopolies are determined. The basic principles of regulation of energy markets, the subjects of which are enterprises of natural monopolies, are formed: separation of managerial functions, non-discriminatory access to networks, transparency and publicity, independence of the regulatory body and the prohibition of cross-subsidization. The factors, taken into account by European Commission in the regulation of enterprises-monopolists are noted. The main approaches used by European countries in regulatory bodies creation for natural monopolies are considered.
The analysis of regulatory changes of Ukrainian energy policy in the following areas was made: creation of adequate legal and regulatory framework that meets international requirements; options for the restructuring of the oil and gas complex and efficient energy market formation. The main disadvantages of demonopolization models of Ukrainian energy sector proposed by the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine and Naftogaz of Ukraine are considered. The reasons for the competition lack in the retail segment, as well as the limited competition in the wholesale segment of the energy market were determined. The mechanism of regulated wholesale price for natural gas forming and the methodology for calculating the tariff for natural gas distribution are shown. The directions of improvement of the regulatory policy of Ukrainian energy sector are proposed.

References

Bazylevych V. D., Filiuk H. M. Pryrodni monopolii: monohrafiia. Kyiv: Znannia, 2006. 367 s.

Venher V. V. Derzhavne rehuliuvannia diialnosti pryrodnykh monopolii v Ukraini : napriamy vdoskonalennia URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19818/04-Venger.pdf (data zvernennia: 09.01.2018).

Stadnytskyi Iu. I. Derzhavne rehuliuvannia diialnosti pryrodnykh monopolii. URL:www.irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? (data zvernennia: 09.01.2018).

Verian Hel R. Mikroekonomika : promizhnyi riven. Suchasnyi pidkhid. per. z anhliiskoi S. Slukhaia. Kyiv: Libra, 2006. 632 s.

Makkonnell Kempbеll R., Briu Stеnly L. Еkonomyks: Pryntsypy, problemy y polytyka. v 2 t.. per. s anhl. 11-ho yzd. Moskva: Respublyka, 1992. T. 2. 400 s.

Pindaik Robert S., Rubinfeld Deniel L. Mikroekonomika. Per. z anhl. A. Oliinyk, R. Skilskyi. Kyiv: Osnovy, 1996. 646 s.

Zvedenyi perelik sub’iektiv pryrodnykh monopolii. URL:http://www.amc.gov.ua/ (data zvernennia: 09.01.2018).

Kuzmenko L. H. Svitovyi dosvid rehuliuvannia diialnosti sub’iektiv pryrodnykh monopolii ta osnovni napriamy vdoskonalennia yikh rehuliuvannia v Ukraini. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/6782/Kuzmenko_Svitovyy_dosvid_rehulyuvannya.pdf (data zvernennia: 09.01.2018).

Pro pryrodni monopolii: Zakon Ukrainy redaktsiia vid 11.06.2017 №1682-14. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1682-14 (data zvernennia: 09.01.2018).

Richline 96/92/EG des Europaischen Parlaments und des Rates betreffend gemeinsame Vorschriften fur den Electrizitats binnenmarkt vom 19. Dezember 1996, Amtsblatt Nr. LO27 vom 30. 01. 1997 S. 0020.

Brych V., Fedirko M. Rehuliuvannia diialnosti pidpryiemstv pryrodnykh monopolii v umovakh spivpratsi Ukrainy z yevropeiskym enerhetychnym spivtovarystvom URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/ 6211/pdf (data zvernennia: 10.01.2018).

Butyrkyn A. Ia. Teoryia y praktyka antymonopolnoho rehulyrovanyia v vedushchykh stranakh zapada y Rossyy. Moskva: Novyi vek, 2004. 87 s.

Torhovelno-ekonomichna misiia u skladi Posolstva Ukrainy u FRN, Berlin, cherven 2003 r. URL: http://www.bun deskartellamt.de/ (data zvernennia: 10.01.2018).

Polozhennia Yevropeiskoho zakonodavstva. URL: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html (data zvernennia: 10.01.2018).

Artemchuk T. Problemy efektyvnoho funktsionuvannia pryrodnykh monopolii ta zasady yikh vyrishennia shliakhom derzhavnoho rehuliuvannia. Visnyk TNEU. Ternopil, 2015. № 4. S. 119–129.

Pro Natsionalnu komisiiu, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh: Zakon Ukrainy redaktsiia vid 14.12.2017 №1540–19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1540-19? (data zvernennia: 09.01.2018).

Pro rynok pryrodnoho hazu: Zakon Ukrainy redaktsiia vid 01.11.2016 № 329–19. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/329-19 (data zvernennia: 10.01.2018).

Ukrainska Enerhetyka. URL: http://ua-energy.org/ (data zvernennia: 10.01.2018).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro pokladennia spetsialnykh obov’iazkiv na sub’iektiv rynku pryrodnoho hazu dlia zabezpechennia zahalnosuspilnykh interesiv u protsesi funktsionuvannia rynku pryrodnoho hazu: Postanova Kabminu Ukrainy redaktsiia vid 01.01.2018 №187–2017-p URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/187-2017-%D0%BF (data zvernennia: 10.01.2018).

Osoblyvosti reformuvannia rynku pryrodnoho hazu: nova model za propozytsiieiu SES URL: http://kompek. rada.gov.ua/uploads/documents/29844.pdf (data zvernennia: 10.01.2018).

Pro vnesennia zmin do Postanovy Kabinetu ministriv Ukrainy vid 1 zhovtnia 2015 r. № 758: Postanova Kabminu Ukrainy vid 27 kvitnia 2016r. №315. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315-2016-%D0%BF (data zvernennia: 10.01.2018).

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia ta rozrakhunku taryfu na posluhy rozpodilu pryrodnoho hazu: Postanova NKREKP vid 25.02.2016 № 236. Redaktsiia vid 18.03.2017 №z1434-16. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z1434-16?test=XX7MfyrCSgkyxVaIZiBzZmEDHI4O6s80msh8Ie6 (data zvernennia: 10.01.2018).

Kryza v systemi taryfoutvorennia ta shliakhy yii vyrishennia. URL: https://www.energy-community.org/dam/ jcr.. ./WSG062017_.pdf (data zvernennia: 10.01.2018).
Published
2018-04-02