Theoretical Aspects of Tourist Clusters as Determinants of Socio-economic Development of the Region

  • Olena Strishenez Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Oksana Lyashenko Lutsk National Technical University
Keywords: cluster, definition, determinants, competitiveness, synergy, and complementarity

Abstract

In the article the theoretical approaches to the category «tourist clusters» were made, the synergetic and
complementary effects from the existence of the tourist cluster in the region were clarified, examples of cluster formations in Ukraine are presented. The theoretical significance of regional tourist clusters is thoroughly investigated, advantages and disadvantages of their functioning are highlighted, constructive ways of solving are proposed, social and economic problems of the region through the spread of cluster groups.

References

Boyko M. H. Tsilisno oriyentovane upravlinnya v turyzmi : monohrafiya [Integrated tourism management]. KNTEU, 2010. 524 p.

Bunakov O. O. Klasternyy pidkhid do pozytsionuvannya v turyzmi [Cluster approach to positioning in tourism]. RMAT, 2011. 124–138 pp.

Kol' O. D. Konceptual'nye osnovy formirovanie klastera turisticheskih predprinimatel'skih struktur po v'ezdnomu turizmu v krupnom gorode [Conceptual basis for the formation of a cluster of tourist entrepreneurial structures for entry tourism in a large city]. Problemy sovremennoj jekonomiki, 2010, vol. 1(33), 379–393 pp.

Mykhaylichenko T. I. Formuvannya innovatsiynykh turystychnykh klasteriv, yak konkurentnoyi perevahy rozvytku rehionu [Formation of innovative tourist clusters as a competitive advantage of the region]. Zbirnyk naukovykh prats' : Menedzhment ta problemy rozvytku, 2012. 341–349 pp.

Nikolayev Yu. O. Turystychni klastery v Ukrayini [Tourist clusters in Ukraine]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', 2012, vol. 4(47), 336–341 pp.

Obgruntuvannya dotsil'nosti realizatsiyi klasternoyi modeli rozvytku ukrayino-pol's'koho transkordonnoho spivrobitnytstva u sferi turyzmu [Substantiation of expediency of realization of cluster model of development
of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of tourism]. Available at: http://touvlip.net.

Oksenyuk K. I. Klasterna model' naroshchennya stratehichnoho potentsialu rehionu. Ekonomichnyy forum. [Cluster model of regional strategic potential growth], 2011. Available at: Natsional'na biblioteka UkrayinyimeniI. Vernads'koho.

Okhrimenko A. H. Turystychni klastery yak perspektyvni napryamy rehional'noho rozvytku [Tourist clusters as perspective directions of regional development].Universytet·s'ki naukovi zapysky, 2013, vol. 1(45), 495–500 pp.

Pavlov K. V. Klasteryzatsiya yak zasib aktyvizatsiyi vplyvu budivnytstva na rozvytok rynku nerukhomosti [Clustering as a means of enhancing the impact of construction on the development of the real estate market]. «Klasteryzatsiya – vahomyy faktor pidvyshchennya konkurentozdatnosti ekonomiky Ukrayiny». Materialy IX Plenumu Spilky ekonomistiv Ukrayiny ta Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – za zahal'noyu redaktsiyeyu akademika AEN Ukrayiny, profesora V. V. Oskol's'koho – Kiev, 2014, p. 245–252.

Pidgurskaja N. N. Klasternyj podhod k regulirovaniju turizma v regione : avtor. dis. na uchen. stepeni kand. jekonom. nauk [Cluster approach to regulating tourism in the region], Irkutsk, 2006, p. 201, doi: 08.00.05 «Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom».

Proekt kontseptsiyi stvorennya klasteriv v Ukrayini [A concept for creating clusters in Ukraine]. Available at: http://biznes.gov.ua.

Stechenko D. M. Naukova sutnist' protsesu klasteryzatsiyi v sferi turyzmu [Scientific essence of the process of
clusterization in the field of tourism]. Visnyk Khmel'nyts'koho instytutu rehional'noho upravlinnya ta prava,
2004, vol. 1–2, 376–380 p.

Tkachenko T. I. Stalyy rozvytok turyzmu : teoriya, metodolohiya, realiyibiznesu : monohrafiya [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities]. 2-he vyd. vypr. ta dopovneno. KNTEU, 2009, 463 p.

Strishenez O. M. Napryamky aktyvizatsiyi rozvytku transkordonnoho rynku turystychno-rekreatsiynykh posluh v umovakh yevropeys'koyi intehratsiyi [Areas of activization of the development of the cross-border market of tourism and recreation services in the conditions of European integration]. Hlobal'ni aspekty svitovoyi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn v umovakh nestatsionarnykh HOS. Monohrafiya mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Chestokhova, 2016, p. 542–551.
Published
2018-02-21