Theoretical Analysis of the Essence and Constituent Definitions of «Agrarian Sphere»

  • Iryna Tsymbaliuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Liliia Rykovska Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: agrarian sphere, agrarian sector, agriculture, structure of agrarian sphere, state agrarian policy, state regulation of agrarian sphere., аграрна сфера, аграрний сектор, сільське господарство, структура аграрної сфери, державна аграрна політика, державне регулювання агарної сфери.

Abstract

The purpose of the article is to determine the essence and structure of the agrarian sphere, to
generalize the terms «agrarian sphere» and «agricultural sector» and to reveal the relationship of the agrarian sphere
with other related categories.
The article defines the role of the agrarian sphere as a component of the national economy. The essence of the concept
«agrarian sphere» is revealed and the theoretical analysis of other related agrarian categories: «agrarian sector», «agroindustrial
complex» and «agriculture» are carried out. The analysis of the correlation of the concepts «agrarian sector»
and «agrarian sphere», the differences between them are determined.
The author’s vision for the definition of «agrarian sphere» is given. The basic components of it are grouped according
to the criteria of the conceptual and theoretical foundations of state regulation of the agrarian sphere development.
The peculiarities of the development of the agrarian sphere of Ukraine, the existing imbalances in its structure are
outlined, prospects for further changes are outlined. The definitions of the structure of the agrarian sphere according to
different approaches are given. The necessity of revitalization of large specialized agricultural enterprises and deepening of
agroindustrial integration have been substantiated.
The role of state regulation of the development in agrarian sphere is determined. The principles of state regulation
are outlined and the directions of its implementation are outlined in order to ensure the development of the agrarian sphere.
Key words: agrarian sphere, agrarian sector, agriculture, structure of agrarian sphere, state agrarian policy, state
regulation of agrarian sphere.

References

Klymash N. I., Bliashuk S. H. (2014) Stan ta osoblyvosti rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky v suchasnykh umovakh [Status and peculiarities of the agrarian sector development in the modern conditions]. – Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. Vol. 1, 71–79. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18097/1/Agrarniy.pdf [in Ukrainian].

Krysalnyi A. V., Storozhuk A. A. (1986) Ekonomycheskyi slovar ahropromyshlennoho kompleksa [The economic
dictionary of agroindustrial complex]. Kyiv, Urozhai. 336 р. [in Russian].

Pro osnovni zasady derzhavnoi ahrarnoi polityky na period do 2015 roku: Zakon Ukrainy vid 18.10.2005. [On the Basic Principles of the State Agrarian Policy for the Period until 2015: The Law of Ukraine of October 18, 2005] № 2982-IV. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2982-15 [in Ukrainian].

Surai I. H. (2005) Derzhavne upravlinnia ahrarnym sektorom ekonomiky Ukrainy: funktsionalno-strukturnyi aspekt [State administration of agrarian sector of Ukraine's economy: functional and structural aspect]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kurylo V. I. (2014) Pro zmist ta spivvidnoshennia deiakykh ahrarnykh definitsii [About content and correlation of some agrarian definitions. Economy of agroindustrial complex]. Ekonomika APK. Vol. 2. 87–92. [in Ukrainian].

Hryshova, I. Yu. (2015). Transformatsiya haluzevoyi struktury pidpryyemstv ahrarnoyi ekonomiky Ukrayiny [Transformation of the sectoral structure of enterprises of the agrarian economy of Ukraine]. Naukovi pratsi
Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2 (11), 14–18 [in Ukrainian].

Solovev N. F. (2008) Dynamyka vosproyzvodstvennoho protsessa v ahrarnom sektore эkonomyky Ukraynы v kontekste rыnochnыkh transformatsii [Dynamics of the reproduction process in the agrarian sector of the Ukrainian economy in the context of market transformations]. Visnyk KhNAU. Vol 7. 35–46 [in Ukrainian].

Pavlikha N., Skorokhod I. (2008) Transkordonne spivrobitnytstvo i mizhrehionalna intehratsiia yak chynnyky staloho prostorovoho rozvytku rehionu [Cross-border cooperation and interregional integration as factors of sustainable spatial development of the region]. Ekonomichni nauky. Seriia «Rehionalna ekonomika». Zbirnyk naukovykh prats. Lutsk. Vol. 4 (28). 59–61 [in Ukrainian].

Yakusheva I. Ie. (2014) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektoru [State regulation of the agrarian sector development]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. Vol. 4 (28). 59–61. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_4_11 [in Ukrainian].

Riabokon V. P., Rarok L. A. (2016) Rozvytok sotsialnoi infrastruktury silskykh terytorii [Development of social infrastructure of rural territories]. Ekonomika APK. Vol. 4. 56-65. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_4_11 [in Ukrainian].

Tsymbaliuk I. O., Pidtserkovnyi B. V. (2014) Rol podatkiv u zabezpecheni finansovoi avtonomii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Role of taxes in secured financial autonomy of local self-government bodies]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovykh prats. Zaporizhzhia, Vol. 2. 179–187 [in Ukrainian].
Published
2018-02-21