Development of Socially Responsible Corporate Governance in the Context of Harmonization of Interests of Stakeholders

  • Dmytro Baiura Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, stakeholders

Abstract

The article considers objective processes of development of socially responsible corporate governance on the basis of formation of corporate social responsibility of business in Ukraine and substantiates the necessity of forming an organizational-economic mechanism of their management at the level of domestic enterprises
taking into account the coordination of interests of stakeholders.

References

Zinchenko A. H., Saprykina M. A. Sotsialna vidpovidalnist v Ukrayini: Pohlyady riznykh steykolderiv. Rehional'nyy aspekt. K., 2008. 60 p.

Bayura D. O., Tsaryk M. I., Chernysh N. M. Evolyutsiya naukovoyi dumky shchodo sotsialnoyi vidpovidalnosti biznesu. Chernysh // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. 2012. № 9. Р. 128–134.
Published
2018-02-21