Model of Functioning of Market of Forest Industrial Enterprises in the Conditions of Innovative Development

  • Anna Mokhniuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Iryna Volynets Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: model, forestry enterprises, production costs, innovative development

Abstract

У статті визначено, що ефективну діяльність підприємств лісового господарства на ринку в його мінливих умовах та оптимальне використання лісових ресурсів можна змоделювати виробничою
динамічною лінійною задачею оптимального планування. Доведено, що важливим елементом динамічної моделі розвитку ринку підприємств лісового господарства є система обмежень, яка в кожний момент часу залежить від ситуації на ринку, величини лісових ресурсів і наявності різнопланових можливостей їх використання.

References

Bezmenko, L. K., Lynnyk, I. O. (2010). Model analizy vyrobnychoi diyal’nosti promyslovogo pidpryemstva [Model of analysis of production activity of industrial enterprise]. Economics and management in industry : Vseukrains’ka naukovopraktychna konferentsiia (28–29 govtnya 2010 roku) – All-Ukrainian scientific and practical conference (pp. 367–368). Dnipropetrovs’k [in Ukrainian].

Lipych, L. G., & Radishchiuk, T. P. (2013). Formuvannya strategii innovaciynogo rozvytku pidpryemstva na zasadah prognozuvannya kon’ynktury rynku avtomobilebuduvannya [Formation of strategy of innovative development of the enterprise on basis of forecasting automotive industry market conditions]. Lutsk: Shidnoevropeys’kyy nacional’nyy universytet imeni Lesya Ukrainka [in Ukrainian].

Volynets, I. G. (2016). Model realizacii strategichnoi vyrobnychoi gnuchkosti pidpryemstv lisovogo gospodarstva [Model of realization of strategic production flexibility of enterprises of forestry]. Visnyk Sums’kogo nacional’nogo agrarnogo universytetu. Seriya ‘Economica i menedzhment’. – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series «Economics and Management», 4 (68), 126–131 [in Ukrainian].
Published
2018-02-21