DIVERSIFICATION OF INNOVATIVE MEASURES AT GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN EXPERIENCE

  • Оlena Strishenez Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Oksana Novasad Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Myroslav Corotya Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: diversification, innovative measures, gas market, competitive principles, ecodesign impact, transformational shifts, tariff formation

Abstract

The article revealed the essence and importance of energy security in the context of the European integration policy, reviewed the activities of gas distribution enterprises of Ukraine in conditions of transformational changes, the necessity of prioritizing their development towards European priority community, describes the main trends flow of innovative institutions competing in the European gas market, with 'innovation is found out understanding of the functioning of the European gas market, options specified imp lementatsiyi European experience innovative mechanisms in the domestic gas market. The review of innovative mechanisms to improve the competitiveness of the energy market in Europe and proposed uniform implementation of innovative ways to diversify gas distribution activities at enterprises of Ukraine.

References

Arkhipov, N. A., & Galkin, Yu. V., & Galkina, A. A. (2015). Gazovyy rynok Yevropy : utrachennyye illyuzii i robkiye nadezhdy [Europe's gas market: lost illusions and timid hopes]. M.: NIU HSE-INEI RAS [in Russian].

Brich, V. & Fedirko, Ì. (2013). Rehulyuvannya diyal’nosti pidpryyemstv pryrodnykh monopoliy v umovakh spivpratsi Ukrayiny z yevropeys’kym enerhetychnym spivtovarystvom [Regulation of activity of enterprises of natural monopolies in the conditions of cooperation of Ukraine with the European energy community]
Retrieved from file://C:/Users/admin/Downloads/ Vtneu_2013_3_5% 20 (1) .pdf.) [in Ukrainian].

Gazprom vykhodit iz korziny nefteproduktov [Gazprom leaves the basket of oil products]. Komersant' - Komersant. Retrieved from hht: //www.komersant.ru/20c/2963025. [in Russian].

Pavlov, K. V., & Korotya, M. I. (2017). Derzhavne rehulyuvannya ta normatyvne zabezpechennya diyal’nosti hazorozpodil’nykh pidpryyemstv v Ukrayini [State regulation and normative provision of activity of gas distributing enterprises in Ukraine]. Materialy KHIU Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi aspirantiv i studentiv «Moloda nauka Volyni : priorytety ta perspektyvy doslidzhen’» – Materials of XIU International scientific-practical conference of post-graduate students and students «Young science of Volhynia: priorities and prospects of research» . Lutsk : SNU named after Lesia Ukrainka, 706–708. [in Ukrainian].

Pavlov, K. & Korotya, M.I. (2017). Shlyakhy zabezpechennya enerhoefektyvnoho budivnytstva na rehional’nykh rynkakh nerukhomosti [Ways of providing energy efficient construction on the regional real estate markets] L. G. Lipych, & M. B. Kulinich (Eds.) Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeys’koho natsional’noho universytetu
imeni Lesi Ukrayinky – Economic Journal of the Lesi Ukrainki Eastern European National University, 1 (9), 109–116 [in Ukrainian].

Rynok hazu YES: stan i tendentsiyi rozvytku [EU gas market: state and development trends] Retrieved from http://old.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD102_eng_1.pdf[in Ukrainian].

Strishenez, O. M., & Lischuk, V. I., & Yeliseyevà, L. V. (2014). Ekonomichna teoriya [Economic theory]. Lutsk: SNU named after Lesia Ukrainka [in Ukrainian].

Strishenez, O. M., & Novosad, O. N. (2017). Osoblyvosti funktsionuvannya innovatsiy v diyal’nosti hazorozpodil’nykh pidpryyemstv [Features of the functioning of innovations in the activity of gas distributing enterprises]. Aktual’ni problemy upravlinnya sotsial’no-ekonomichnymy systemamy: materialy Mizhnarodnoyi nauk. prakt.
internet-konf. – Current problems of management of socio-economic systems: materials of the International Science. practice Internet Conference, 1 (9), 76–87 [in Ukrainian].
Published
2018-06-27