Regional Markets for Residential Real Estate: Budget Mechanisms for the Implementation of Antimonopoly Measures

  • Konstantin Pavlov Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Iryna Shevchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: regional residential real estate markets, housing markets, demand, supply, market conditions, competition, antimonopoly measures

Abstract

The article considers the features of the conjuncture on the regional markets of residential real estate, analyzes budgetary mechanisms for the implementation of antimonopoly measures, identifies the main shortcomings of the functioning of the regional housing markets, identifies the factors that influence the formation of the price of housing objects in the regional real estate market, it is proved that in Ukraine has a low level of security and affordability of housing for residents of the region, it is determined that one of the main tasks of the formation of the real estate market infrastructure is the creation of a single unit about information space and ensuring its informational openness.

References

Lahutin V. D., Holovko L. S. & Krehul Iu. I. (2005). Antymonopolna diialnist [Antitrust activities] Kyiv : KNTEU [in Ukrainian].

Bohinska L. O. (2014) Udoskonalennia protsesu otsinky nerukhomosti yak neobkhidna umova rozvytku rynku nerukhomosti [Improvement of the real estate valuation process as a necessary condition for the development
of the real estate market]. Sumy: Visnyk SNAU (Seriia «Budivnytstvo»), 8 (18), 18–24 [in Ukrainian].

Zavora T. (2009). Rynok nerukhomosti ta osoblyvosti yoho funktsionuvannia na zahalnoderzhavnomu ta rehionalnomu rivniakh v Ukraini [The real estate market and the peculiarities of its functioning at the national and regional levels in Ukraine]. Ekonomist. – № 10. – 40–43 [in Ukrainian].

Fyliuk H. M.(2009). Konkurentsiia i monopoliia v epokhu hlobalizatsii: Monohrafiia [Competition and monopoly in the era of globalization: Monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 404 [in Ukrainian].

Pavlov K. V. (2017). Zmistova kharakterystyka funktsionuvannya rehional’nykh rynkiv nerukhomosti [Content characteristic of functioning of regional real estate markets]. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeys’koho
natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, 1 (9), 102–109 [in Ukrainian].

Pavlov K. V. (2017). Rehulyuvannya investytsiyno-zhytlovykh vidnosyn v Ukrayini [Regulation of investment and housing relations in Ukraine]. Rivne: NUWM [in Ukrainian].

Pavlov K. V., Velichko M. O. (2011). Stan ta perspektyvy investytsiy novoho rozvytku mista Lutsʹk [The state and prospects of the investment of the new development of the city of Lutsk]. Naukovyy visnyk Volyns’koho natsional’noho universytetu im. Lesi Ukrayinky seriya «Ekonomichni nauky» № 22 (№ 219), 25–30 [in Ukrainian].

Pavlov K. V. (2014). Formuvannya konkurentnykh vidnosyn na rehional’nykh rynkakh zhytlovoyi nerukhomosti [Formation of competitive relations in the regional markets of residential real estate] Zbirnyk naukovykh prats’ «Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny» Mekhanizm rehulyuvannya rehionalʹnoho rozvytku v Ukrayini 3 (107), 493–500 [in Ukrainian].

Strizenets O. M., L. V. Eliseyeva, Lischuk V. I., (2014). Ekonomichna teoriya [Economic theory]. Lutsk: ENUA [in Ukrainian].

Strizenets O. M., Pavlov K. V. (2016) Osoblyvosti konkurentnykh vidnosyn na rehional’nykh rynkakh nerukhomosti [Features of competitive relations in the regional real estate markets]. Naukovyy visnyk uzhhorods’koho universytetu. Seriya «Ekonomika». Zbirnyk naukovykh prats’ 1 (47), 35–38 [in Ukrainian].
Published
2018-02-22