Controlling as an Internal Process of Coordination of the Enterprise

  • Ivanna Koniukh Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Larysa Yushchyshyna Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: controlling, planning, coordination, management on enterprise, information

Abstract

In this article the authors were analyzed the concept of controlling, its component, the reasons for its occurrence at the moment and the importance of its functioning on the enterprise. The authors examined this tendency in considering the development of new trends in the economy. Also, the importance of using controlling as one of the important areas of effective operation of the enterprise was determined. The analysis of the preconditions for the emergence and development of controlling and the current state of the system in Ukraine was an important point in this article. The authors conclude that controlling allows you to analyze and respond to changes in environments at a fast pace.

References

Zagorodniuk O. V. (2013), «Sutnist’ i znachennya kontrolinhu v systemi upravlinnya pidpryyemstvom» [The essence and value of controlling in the enterprise management system], Bulletin of Kharkiv National Agrarian University VV Dokuchaev Sir: Economic Sciences, 6, 121–127 [In Ukrainian].

Godes, O. D. (2013), «Finansovyy kontrolinh na pidpryyemstvi» [Financial controlling at th enterprise], Evropeyskiy vector economichnogo rozvitky, 1, 14, 59–65 [In Ukrainian].

Choril O. (2003), «Modnaya pylyulya» [Modern pill], Compplane, 24, 28–31 [In Russian].

Demenina, O. M. (2008) «Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm operatyvnoho kontrolinhu na promyslovomu pidpryiemstvi» [Organizational-economic mechanism operative controlling on industrial enterprise]. Marketyng v Ukraini, 4, 14, 55–58 [In Ukrainian].

Kartseva, V. V. (2010). «Systematyzatsiia instrumentariiu kontrolinhu na pidpryiemstvi: teoretychnyi aspekt» [Systematics controlling tools in the enterprise: theoretical aspect]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podtkovoi sluzhby Ukrainy, 1, 118–127 [In Ukrainian].

Ryabenkov, O. V. (2011), «Osoblyvosti orhanizatsiyi systemy finansovoho kontrolinhu na promyslovomu pidpryyemstvi v umovakh pidvyshchennya ryzykovosti yoho diyal’nosti”[Peculiarities of financial controlling system organization at the industrial enterprise in terms of increasing of its activity risks], [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Efp/2011_1112/Ryabenkov.pdf (Accessed 19 October 2015). [In Ukrainian].

Anankina E. A. Danilochkin S. V. (2004). Kontrollynh kak ynstrument upravlenyya predpryyatyem [Controlling as an enterprise management tool]. Moskva: UNITI-DANA [In Russian].

Khristenko M. (2013) «Kontseptual’ni zasady finansovoho kontrolinhu v banku» [Conceptual Principles of Financial Controlling in a Bank]. Journal of KNTEU, 3, 83–96 [In Ukrainian].

Pshinokova, I. V., Ignatyeva, O. I. (2013) «Sistematizatsiia funktsiy strategicheskogo i operativnogo kontrollinga» [Ordering of functions of strategic and operational controlling]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 5, 154, 122–125 [In Ukrainian].

Stefanenko, M. M. (2010) «Zastosuvannia metodolohichnoho instrumentariiu kontrolinhu v finansovomu upravlinni vitchyznianykh pidpryiemstv» [The use of methodological tools in controlling the financial management of domestic enterprises]. Finansy Ukrainy, 5, 144–151 [In Ukrainian].

Chuvashilova, M. V. (2013) «Instrumentariy kontrollinga promyshlennogo predpriiatiia» [Instrumentation controlling industrial enterprise]. Sovremennye issledovaniia sotsialnykh problem, 1, 23 [In Ukrainian].
Published
2018-12-13