Features of the Accounting Procedures for Foreign Investment

  • Alla Fatenok-Tkachuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: investment activity, foreign investments, financial investments, capital investments, monetary, nonmonetary articles.

Abstract

In the article, the expediency of systematizing the methodology of accounting and supporting of the foreign investments in order to increase the investment attractiveness of the enterprise. Grouped the legal and regulatory framework of the foreign investment process. Highlighted the main elements of foreign investment accounting organization. Presented the advantages of cancelling mandatory state registration of foreign investments. The new Law introduces the principle of state accounting of investments, according to which the submission of statistical reporting on the implementation of foreign investment will be carried out by enterprises with foreign investment and institutions of the bank. The basic rules of the financial and capital investment accounting are identified. Also, are

References

Bilova N. (2015) Statutnyi kapital TOV. Invaliutni vnesky [Authorized capital of LLC. Foreign currency contributions]. Podatky ta bukhhalterskyi oblik. – Taxes and accounting, September, 77. Retrieved from: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/september/issue-77/article-11751.html [in Ukrainian].

Bondar V. P. (2016) Teoriia ta praktyka zastosuvannia audytorskykh protsedur shchodo vkhidnykh zalyshkiv pry vykonanni pershykh zavdan z audytu [Theory and practice of using audit procedures for incoming residues when performing the first audit tasks]. Visnyk ZhDTU.– Bulletin of the ZSTU, 2 (76), 3–11 [in Ukrainian].

Bondar M. I. (2008). Investytsiina diialnist: metodyka ta orhanizatsiia obliku i kontroliu [nvestment activity: methodology and organization of accounting and control]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Babenko L. V. & Boyko A. S. (2013). Accounting and tax aspects of the functioning of enterprises with foreign investments. Innovative-investment, resource and management components of the development of enterprises-participants of integration associations. K. F. Kovalchuk.; Donetsk: LANDON-XXI. Retriev from: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2522 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zovnishnoekonomichnu diialnist»: vid 16.04.91 № 959-XII [The Law of Ukraine «On Foreign Economic Activity»: No. 959-XII dated 16.04.91]. (1991, April). Retriev from http:// www.rada.kiev.ua. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro rezhym inozemnoho investuvannia»: vid 19.03.1996 № 93/96-VR. [Law of Ukraine «On the regime of foreign investment»: dated March 19, 1996, No. 93/96-VR.]. (1996, March). Retriev from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр?info=1 [in Ukrainian].

Kuzminskyi Yu. A. Kozak V. H. & Lubianenko L. I. (1998) Oblik zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Accounting for foreign economic activity]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Krupka Ya. D. (2001) Oblik investytsii [Accounting for investments]. Ternopil : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Lubenchenko O. E. (2016) Rol zovnishnoho audytu v zaluchenni inozemnykh investytsii ta vykhodi vitchyznianykh kompanii na rynok IRO [The role of external audit in attracting foreign investments and the exit of domestic companies to the market of IPO]. Biznes Inform. – Business Inform, 1, 89–94. Retriev from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_1_16

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 21 «Vplyv zminy valiutnykh kursiv»: mizhnarodnyi dokument vid 01.2012. [International Accounting Standard 21 «Impact of Exchange Rates»: International Document from 01.2012]. (2012, January) – Retriev from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_022 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Minekonomrozvytku i torhivli Ukrainy. Informatsiino-analitychni materialy shchodo investytsiinoho klimatu v Ukraini za 2017 rik. 19.03.2018 | 16:02 | Departament zaluchennia investytsii [Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Information and analytical materials on the investment climate in Ukraine for 2017. March 19, 2015 | 16:02 | Department of investment attraction]. Documents/List?lang=uk-UA&tag Retrieved from http://Documents/List?lang=uk-UA&tag= Стан%20інвестиційної%20діяльності%20в%20Україні [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Committee of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku P(S)BO 12 «Finansovi investytsii» : zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 26.04.2000 r. № 91. [Regulation (standard) of accounting P (C) BO 12 «Financial investments»: bay. Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated April 26, 2000 №. 91]. (2000, April) Retriev from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0284- 00. [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 21 «Vplyv zminy valiutnykh kursiv»: nakaz MFU vid 10.08.2000 r. № 193 z nastupnymy zminamy i dopovnenniamy [Accounting regulations (standard) 21 «Effect of exchange rate changes»: Order of the MFU dated August 10, 2000 No. 193 with subsequent amendments and supplements]. Retriev from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 [in Ukrainian].

Bukhhalterskyi oblik i kontrol operatsii z finansovymy investytsiiamy [Accounting and control of operations with financial investments] Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Rusyn N. P., Rusyn L. P. & Dyshko I. Yu. Osoblyvosti orhanizatsii obliku inozemnykh investytsii ta yikh zaluchennia v ekonomiku Zakarpattia [Features of accounting organization of foreign investments and their involvement in the economy of Transcarpathia]. Retriev from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/ lib/3716/1 [in Ukrainian].

Ukraina pidvyshchyla svoi pozytsii u reitynhu investytsiinoi pryvablyvosti v 2018 rotsi [Ukraine has increased its position in the rating of investment attractiveness in 2018]. – (n.d.). www.bdo.ua Retrieved from: https://www.bdo.ua/uk-ua/news-2/2018/ukraine-has-increased-its-position-in-the-rating-of-investment-attra-ctiveness-in-2018 [in Ukrainian].

Khrushch N. A. & Semeniuk O. M. (2014) Metody otsinky finansovykh investytsii zalezhno vid yikh vydu [Methods of evaluation of financial investments depending on their type]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnitsky National University, 6, Т.1, 196–199 [in Ukrainian].
Published
2018-12-13
Section
ACCOUNTING, ANALYSIS, STATISTICS, MATHEMATICAL METHODS AND INFORMATION TECHNOLOG