THE ROLE OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY FOR REGION GAS TRANSPORT ENTERPRISES

Keywords: innovation and investment policy, innovations, competition, gas transportation company, industry, gas transportation infrastructure.

Abstract

The article deals with the general concepts of innovation and investment activity, describes the structure and components of the state policy regarding the implementation of innovation and investment changes, the role and significance of innovation and investment processes in gas transport enterprises are determined. The factors of internal and external influences on the formation of innovation and investment environment of gas transport enterprises are analyzed. The theoretical and practical directions in improving the social and organizational effect at the enterprises of the gas transportation sphere on the basis of innovation-investment principles are outlined.

References

1. Horal L. T. (2015). Analiz makroseredovyshcha funktsionuvannia hazotransportnykh pidpryiemstv v konteksti vykorystannia yikh potentsialu [An analysis of macromedia of functioning of gas-transport enterprises is in the context of the use of their potential]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of modern period of Ukraine, 1(111), 122–126 [in Ukrainian].

2. Zahvoiska L. D., Maselko T. Ye., Yakuba M. M. (2006). Ekonomichnyi analiz investytsiinykh proektiv [Economic analysis of investment projects]: navch. posib. Lviv : Afisha, 320 [in Ukrainian].

3. Dzoba O. H. (2012). Upravlinnia transformatsiiamy ta rozvytkom systemy hazozabezpechennia [Management transformations and development of the system of providing with gas]: monohrafiia. Ivano-Frankivsk : IFNTUNH, 352 [in Ukrainian].

4. Maiorova T. V. (2003). Investytsiina diialnist [Investment activity] : navch. posib. Kyiv : TSUL, 376 [in Ukrainian].

5. Novosad O.V., Strishenets O. M., Korotia M. I. (2018). Dyversyfikatsiia innovatsiinykh zakhodiv na hazorozpodilnykh pidpryiemstvakh Ukrainy v konteksti yevropeiskoho dosvidu [Diversification of innovative events is on the gas-distributing enterprises of Ukraine in the context of європейського experience]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic magazine of the east Europe national university of the name of Lesia Ukrainian : zhurnal / uklad. Liubov Hryhorivna Lipych, Myroslava Bohdanivna Kulynych. Lutsk : Vezha-Druk, 2 (14), 7–12 [in Ukrainian].

6. Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 r. № 40-IV [About innovative activity : there is Law of Ukraine from 04.07.2002 № 40 – IV]. (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Lists of Supreme soviet of Ukraine, 36. St. 266 [in Ukrainian].

7. Fatkhutdynov R. A. (2003). Ynnovatsyonnыi menedzhment [Innovative management]. Uchebnyk. 4-e yzd. Pyter, 400 [in Ukrainian].

8. Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku [Power strategy of Ukraine on a period 2030 to]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/signal/ kr06145a.doc [in Ukrainian].

9. Khvesyk M. A., Stepanenko A. V., Obykhod H. O. (2013). Innovatsiino-investytsiina i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehionalnykh ekonomichnykh system [Innovative-investment and technological safety of transformation of the regional economic systems] : monohrafiia. Kyiv : Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «Vydavnytstvo «Naukova dumka» NAN Ukrainy» – A scientific and production enterprise is publishing "House "Scientific thought" to НАН of Ukraine" , 487 [in Ukrainian].
Published
2019-09-27