DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE LOGISTIC ACTIVITY

Keywords: diagnostics, logistic activity, enterprise, diagnostic mechanism, influence factors, indicators, diagnostic methods.

Abstract

 The main theoretical and methodological provisions of diagnostics of enterprise logistic activity as a tool of management process are investigated, it provides timely response to problems in organization of the enterprise logistics system and creation of preconditions for increasing the efficiency of its logistic activity. The mechanism of diagnostics of enterprise logistic activity in the form of a complex system, which integrates indicators, methods, special measures and procedures of research of its results in the conditions of various influence factors is proposed, is based on the basic principles of economic diagnostics and aims at achieving the goals of diagnostics. The essence of the main components of the diagnostic mechanism of enterprise logistic activity is revealed, their variety, interdependence and peculiarities of application are shown, that provides complexity and consistency in the study of a wide range of issues of organization and operation of the enterprise logistics system, as well as in evaluating the effectiveness of logistic solutions.

 

References

1. Diahnostyka stanu pidpryiemstva: teoriia i praktyka (2008) [Diagnostics of the enterprise state: theory and practice]. Voronkova A.Е. (Ed.). Kharkiv : VD «INZhEK» [in Ukrainian].

2. Kryvovyazyuk, I.V. (2007) Ekonomichna diagnostyka pidpryyemstva: teoriya, metodologiya ta praktyka zastosuvannya [Economic diagnostics of the enterprise: theory, methodology and practice of application]. Lutsk : Nadstyria [in Ukrainian].

3. Marion A., Asquin А., Everaere C., Vinot D., Wissler M. (2012) Diagnostic de la performance de l'entreprise. Concepts et methodes [Diagnostics of company performance. Concepts and Methods]. Paris: Dunod [in French].

4. Melnyk O.H. (2010) Systemy diahnostyky diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: polikryterialna kontseptsiia ta instrumentarii [Diagnostic systems for the activity of machine-building enterprises: a multicriteria concept and tools]. Lviv : Vydavnytstvo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

5. Kopytov R., Faingloz L., Cernavskis K. (2012) Using principle of complementarity when diagnosing complex logistic activities by applying alternative approach. Transport and Telecommunication, Vol. 13, No 4, 310–321. DOI 10.2478/v10244-012-0027-3.

6. Posylkina O.V., Khromykh A.H. (2013) Diahnostyka potentsialu vnutrishnolohistychnoi intehratsii protsesiv na vitchyznianykh farmatsevtychnykh pidpryiemstvakh [Diagnostics of the potential of intra-integration processes in domestic pharmaceutical enterprises]. Farmakom - Pharmacom, No 3, 90-98 [in Ukrainian].

7. Chukhrai N.I., Hirna O.B. (2008) Osnovni aspekty audytu lohistyky v systemi menedzhmentu [The main aspects of the audit of logistics in the management system]. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku - Herald Nat. University of Lviv Polytechnic. Series Management and Entrepreneurship in Ukraine: Formation Stages and Development Problems, No 624, 110–116 [in Ukrainian].

8. Kovalenko L.V., Fylonov N.H. (2011) Pozitsionirovanie logisticheskogo analiza v upravlencheskom analize [Logistic analysis positioning in management analysis]. Vestnik TGPU - Bulletin of TSPU, Vol. 114, No 12, 166–172 [in Russian].

9. Zerniuk O.V., Ihnatenko V.O. (2015) Lohistychnyi analiz upravlinnia zbutovoiu diialnistiu promyslovoho pidpryiemstva [Logistic analysis of sales management of an industrial enterprise]. Ekonomika i rehion - Economy and region, Vol. 54, No 5, 60–65 [in Ukrainian].

10. Rafele C. (2004) Logistic service measurement: a reference framework. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 15, No. 3, 280-290. DOI https://doi.org/10.1108/17410380410523506.

11. Lukinskiy V.V., Shulzhenko T.G. (2011) Otsenka effektivnosti logisticheskoy deyatelnosti kompanii na osnove klyuchevyih pokazateley [Evaluation of the effectiveness of the company's logistics activities based on key indicators]. Audit i finansovyiy analiz - Audit and financial analysis, No. 4, 160–167 [in Russian].

12. Saplina T.I., Kurlyikova A.V. (2012) Formirovanie sistemyi sbalansirovannyih pokazateley logisticheskoy deyatelnosti predpriyatiya [Formation of a system of balanced indicators of the logistics activities of the enterprise]. Vestnik OGU - Bulletin of OSU, Vol. 149, No. 13, 314–317 [in Russian].

13. Sumets O.M. (2014) Systema otsinnykh pokaznykiv rezultatyvnosti lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [The system of performance indicators of the logistics activity of the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economics, No 6/3, 161–164 [in Ukrainian].

14. Skrynkovskyi R.M. (2015) Diahnostyka lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva: teoretyko-metodychni aspekty [Diagnostics of the logistics activities of the enterprise: theoretical and methodological aspects]. Molodyi vchenyi - Young scientist, Vol. 18, No. 3/2, 48–51 [in Ukrainian].

15. Tkachova A.V. (2011) Otsinka efektyvnosti lohistychnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva: intehralnyi pidkhid [Evaluation of the effectiveness of the logistics of an industrial enterprise: an integrated approach]. Prometei - Prometheus, Vol. 35, No. 2, 156–161 [in Ukrainian].

16. Chornopyska N.V. (2008) Metodychni pidkhody otsiniuvannia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Methodological approaches to assess the logistics activities of the enterprise]. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia: Lohistyka - Herald Nat. University of Lviv Polytechnic. Series: Logistics, No. 623, 265–271 [in Ukrainian].

17. Krivyakin K.S., Makarov N.N., Poluhina A.A. (2018) Metodika otsenki effektivnosti logisticheskoy deyatelnosti predpriyatiya [Methodology for assessing the effectiveness of the logistics activities of the enterprise]. Ekonominfo - Econominfo, Vol. 15. No. 4, 54–59 [in Russian].

18. Veretennikova A.B. (2013) Diagnostika zakupochnoy deyatelnosti promyishlennogo predpriyatiya [Diagnostics of the procurement activities of an industrial enterprise]. Biznes-Inform - Business-Inform, No. 10, 93–95 [in Russian].

19. Telishevska O.B. (2016) Otsiniuvannia ta diahnostuvannia vytrat na lohistychno-postachalnytsku diialnist pidpryiemstv za mistsiamy yikh vynyknennia ta protsesamy lohistychno-postachalnytskoho upravlinnia [Assessing and diagnosing the costs of logistics activities of enterprises at their places of origin and processes of logistics management]. Ekonomika: realii chasu - Economics: the realities of time, Vol. 26, No. 4, 176–183. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/ 2016/n4.html [in Ukrainian].

20. Kolos I. (2018) Diagnostics in lean management system of industrial enterprise. Technology audit and production reserves, Vol. 40, No. 2/4 (40), 19–23.

21. Shpak S.A. (2013) Obosnovanie kompleksa zadach diagnostiki sistemyi sbyita v planirovanii restrukturizatsii predpriyatiy. Tselevoy podhod [Justification of a set of tasks for diagnosing a sales system in planning enterprise restructuring. Target approach]. Biznes-Inform - Business-Inform, No. 4, 345–351 [in Russian].
Published
2020-03-30