зразок

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 336:[620.9:332.8](477)

Степанюк Ірина

кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту;

м. Львів; ORCID ID 0000-0000-0000-0000,

e-mail: step_ira@ukr.net

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

ЯК ЗАПОРУКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

У статті обгрунтовано необхідність розроблення комплексної довгострокової стратегії модернізації застарілого та енергоємного житлового фонду України з метою забезпечення його енергоефективності й підвищення енергетичної безпеки держави…….. (≈80-100 слів)

Ключові слова: енергоефективність, житловий фонд, модернізація житлового фонду, житлові субсидії, сертифікат енергетичної ефективності будівлі, енергосервіс, енергосервісні компанії.

 

Степанюк Ирина

кандидат экономических наук, доцент, Львовский национальный университет имени Ивана Франко,

кафедра финансов, денежного обращения и кредита;

м. Львов; ORCID ID 0000-0000-0000-0000,

e-mail: step_ira@ ukr.net

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАК ЗАЛОГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

 

В статье обоснована необходимость разработки комплексной долгосрочной стратегии модернизации устаревшего и энергоемкого жилищного фонда Украины с целью обеспечения его энергоэффективности и повышения энергетической безопасности государства……(≈80-100 слів)

Ключевые слова: энергоэффективность, жилищный фонд, модернизация жилищного фонда, жилищные субсидии, сертификат энергетической эффективности здания, энергосервис, энергосервисные компании. 

Stepanyuk Iryna

PhD in Economics, Associate Professor,

Ivan Franko National University of Lviv,

Department of finance, money circulation and credit;

Lviv; ORCID ID 0000-0000-0000-0000,

 e-mail: step_ira@ ukr.net

 

STRATEGIC DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF HOUSING 

SECTOR AS A BASIS OF UKRAINE’S ENERGY SECURITY

 

The article substantiates the necessity of developing a comprehensive long-term strategy for modernization of an outdated and energy-intensive housing stock of Ukraine in order to ensure its energy efficiency and increase the energy security of the state………(не менше 1800 знаків)

Key words: energy efficiency, housing stock, housing stock modernization, housing subsidies, energy efficiency certificate of a building, energy service, ESCOs.

 

Постановка проблеми. Одним із першочергових заходів держави в рамках політики енергоефективності та гарантування енергетичної безпеки є створення умов для забезпечення енергоефективності житлового фонду України, який споживає 58 % природного газу й за міжнародними стандартами є дуже енергоємним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем побудови енергоефективної економіки в Україні займалися такі науковці, як…… 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка стратегічних напрямів модернізації житлового фонду в Україні.

Виклад основного матеріалу. Термомодернізація житлових будинків є найбільш ефективним заходом, що забезпечує скорочення споживання енергоносіїв……. 

Висновки. Виділені стратегічні напрями модернізації житлового фонду не є вичерпними, проте їх реалізація дасть змогу підвищити рівень енергоефективності, знизити енерговитрати, тим самим, сприяти зростанню енергетичної безпеки……

 

Джерела та література

  1. Охріменко О. О., Бігун У. В. Економічна безпека Україникрізь призму енергетичної стратегії. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 12. С. 150–158.

 

References

  1. Okhrimenko, O. O. & Bihun, U. V. (2015).Ekonomichna bezpeka Ukrainy kriz pryzmu enerhetychnoi stratehii [Economic security of Ukraine through the prism of the energy strategy]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» – Economic Bulletin of NTUU «KPI», 12, 150–158 [in Ukrainian].